Woningcorporatie Oosterpoort uit Groesbeek is in 2012 gestart aan een eerste fase van ketensamenwerking voor het onderhouden van de in haar bezit zijnde woningen en nieuwbouw. Per 1 januari 2018 is de tweede fase gestart waarin over een periode van 4 jaar de samenwerking wordt geïntensiveerd met twee strategische partners KlokGroep TotaalOnderhoud en De Variabele. Daarnaast is in de ketensamenwerking een belangrijke rol weggelegd voor een aantal geselecteerde regionale ketenpartners.

Om ervoor te zorgen dat deze werkzaamheden goed verlopen is er door de strategische partners van Oosterpoort een Keten Integratie Centrum opgericht: KIC bv. Het KIC organiseert en bewaakt dat alle werkzaamheden conform afgesproken prestaties worden uitgevoerd, stimuleert verbeteringen in proces (samenwerking) en product (innovatie) en rapporteert hierover aan de keten.

Het KIC heeft vanaf 15 april 2014 een groeiend aantal woningen in het beheer, terwijl Oosterpoort de regierol heeft. Inmiddels is het dagelijks beheer, het planmatig onderhoud en de investeringen aan de volledige woningportefeuille overgedragen naar het KIC en zijn de eerste verduurzamingsplannen afgerond. Met de uitvoering van die plannen zijn concrete stappen gezet in het behalen van de verduurzamingambities van Oosterpoort. Deze plannen komen voort uit een door het KIC opgestelde levenscyclusanalyse van het vastgoed van Oosterpoort. Dit LCA-programma geeft voor een langere periode inzicht in niet alleen de instandhoudingkosten voor het totale bezit, maar ook de investeringskosten die nodig zijn voor het behalen van de (vastgoed gerelateerde) ambities van Oosterpoort.

Om deze kosten inzichtelijk te krijgen, maakt het KIC gebruik van de vakinhoudelijke, als ook de strategische kennis van alle ketenpartners. Binnen de totale keten die gevormd wordt door alle participerende bedrijven kan dus snel, efficiënt en kostenbewust worden nagedacht over een verlaging van de TCO (Total Cost of Ownership) en wordt Oosterpoort voorzien van meerdere scenario’s hoe om te gaan met het vastgoed.

In 2016 is een basis scenario opgezet voor het in standhouden van de woningportefeuille waarbij, met behoud van kwaliteit en een waarneembare stijging in klanttevredenheid, een structurele kostendaling van meer dan 15% is behaald ten opzichte van de start in 2014. In de komende periode staat een uitbereiding van dit basisscenario op het programma. De meest recente woonvisies van de gemeenten waar Oosterpoort haar bezit heeft, worden vertaald naar een veranderopgave in haar vastgoed. Deze wordt opgezet naar de drie speerpunten in het beleid van Oosterpoort: Betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit.

Het KIC gaat, samen met haar ketenpartners, de consequenties van deze veranderopgave in beeld brengen in diverse scenario’s. Dit geeft Oosterpoort de noodzakelijke handvatten om de juiste keuzes te maken voor haar vastgoedstrategie en geeft het KIC en haar ketenpartners duidelijkheid in de opgave van de komende jaren.

Bent u geïnteresseerd geraakt in een dergelijk LCA-programma, de wijze waarop de keten komt tot een structurele lastenverlichting of simpelweg eens wilt sparren voor uw eigen organisatie, neem contact op met het KIC voor een gesprek.

Contactgegevens KIC

Kanaalstraat 200
Postbus 40018
6504 AA Nijmegen
T: +31 88 024 91 00
E: info@kicbv.nl

Coördinatie KIC

Judy Hendriks
M: +31 6 53 929 098

Dagelijks onderhoud

Tim Damen
M: +31 6 31 652 519

Planmatig onderhoud en financiële afhandeling

Rob van Driel
M: +31 6 54 945 721